Índice SEU
  A SEU (Site Experimental Urbà) intentem imaginar quins poden ser els continguts d'un site públic a Internet.
Així, SEU és un lloc obert a experiències, investigacions i debats, en el marc d'aquells criteris d'independència, fiabilitat, qualitat, pluralisme i adherència a l'entorn, que haurien de ser -i no són- els de qualsevol mitjà de comunicació públic. Internet és un nou mitjà de comunicació, en el qual els espais, els modes i els usos encara no s'han assentat; per aquesta raó totes les publicacions de SEU són hipòtesis -a discutir i criticar- del que hauria d'oferir un site públic a la societat que el genera.
SEU es un site del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, a partir d'una iniciativa del grup ACTEON que coordina a més a més les activitats del site.
 


En SEU (Site Experimental Urbano) intentamos imaginar cuáles pueden ser los contenidos de un site público en Internet.
Así, SEU es un lugar abierto a experiencias, investigaciones y debates, en el marco de aquellos criterios de independencia, fiabilidad, calidad, pluralismo y adherencia al entorno, que deberían ser —y no son— los de todo medio de comunicación público. Internet es un nuevo medio de comunicación, cuyos espacios, modos y usos todavía no se han asentado; por esta razón todas las publicaciones de SEU son hipótesis —a discutir y criticar— de lo que debería ofrecer un site público a la sociedad que lo genera.
Seu es un site del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, a partir de una iniciativa del grupo ACTEON que coordina a más a más las actividades del site.
 


In SEU (Urban Experimental Site) we try to imagine which could be the contents of an public Internet site.
Thus, Seu is an open place to experiences, researches and debates, with independence, trust, quality, pluralism and adhesion to the environment, that should be —and are not— qualities of any public communication media. For this reason all the publications of SEU are hypothesis —open to discuss and critics— of what a public site should offer the society.
Seu is a site of Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), from an initiative of ACTEON that co-ordinate the activities of the site.